Общи условия за ползване на сайта

“Разкажи ни” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:гр. Хасково, ул. “Княз Борис I” No 12, вх. А, ет. 6, ап. 25., ЕИК: 206386607, ДДС Номер: BG206386607.
ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на "Разкажи ни" ЕООД Вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на “Разкажи ни” ЕООД, е изрично забранено.
Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 9153 518
Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: +359 2 980 25 24 факс: +359 2 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg

Използване на Уебсайта

Всяко използване на сайта www.razkajini.bg означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.Общите условия могат да бъдат изменяни от “Разкажи ни” ЕООД по всяко време чрез тяхната актуализация. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители. “Разкажи ни” ЕООД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна на Общите условия “Разкажи ни” ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта. С използването на уебсайта потребителят декларира, че е навършило 18 години лице. Ако физическото лице не е навършило 14-годишна възраст (малолетен) или поставено под пълно запрещение, изявленията по смисъла на настоящите общи условия се осъществяват само чрез неговите законни представители – родители или настойници. Физическо лице на възраст от 14 години до навършване на 18 годишна възраст (непълнолетен) или лице, което е поставено под ограничено запрещение, извършва правни действия със съгласието на неговите родители или попечители. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на “Разкажи ни” ЕООД; Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Политика за защита на лични данни

1. “Разкажи ни” ЕООД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта www.razkajini.bg от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2. В полетата на формуляра за он-лайн поръчка на www.razkajini.bg, “Разкажи ни” ЕООД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред.
3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, “Разкажи ни” ЕООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.
4. “Разкажи ни” ЕООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от Разкажи ни” ЕООД за анализ и подобрение ефективността и работата на www.razkajini.bg; за управление на създадените он-лайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно он-лайн поръчки и продукти. “Разкажи ни” ЕООД съхранява личните данни за период от 5 години. При всяко следващо предоставяне започва да тече нов петгодишен период.
5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта www.razkajini.bg
6. “Разкажи ни” ЕООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;
- други, посочени в закона случаи.
7. При създаване на он-лайн поръчка “Разкажи ни” ЕООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя он-лайн поръчка – Имена, Тел.номер, Адрес, E-mail и ЕГН /при изискана от потребителя фактура на физическо лице/, IBAN и Титуляр на сметка Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел.номер.
- е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;
- други, посочени в закона случаи.

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от “Разкажи ни” ЕООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта www.razkajini.bg


Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от “Разкажи ни” ЕООД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от “Разкажи ни” ЕООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните: info@razkajini.bg.
Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни

С цел подобряване качеството на уебсайта, www.razkajini.bg наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава www.razkajini.bg Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в миналото e посетен www.razkajini.bg и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.
Разкажи ни” ЕООД и доставчиците на услуги на “Разкажи ни” ЕООД използват долупосочените видове бисквитки:
• задължителни бисквитки /essential cookies/ - този вид бисквитки е нужен за функционирането на сайта www.razkajini.bg. Например, потребителски сесии.
• бисквитки за функционалност и ефективност /performance and functionality cookies/ - този вид бисквитки е свързан с предпочитанията на Потребителите, разпознаване на потребителите; предоставяне на информация, свързана с предпочитанията на Потребителите; анализ на работата на сайта www.razkajini.bg; за временно съхраняване на анонимизирана информация, чрез която на Потребителите се предоставят релевантни предложения; във връзка със спомагателни за сайта дейности. Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

Цени

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. Стойността на разходите за доставка не е включена в цената на предлаганите стоки и услуги. Информация относно реда за определяне и изчисляване на транспортните разходите е достъпна на www.razkajini.bg “Разкажи ни” ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене(създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията “Разкажи ни” ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от “Разкажи ни” ЕООД начин и от посочения от “Разкажи ни” ЕООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. “Разкажи ни” ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. “Разкажи ни” ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка. “Разкажи ни” ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от “Разкажи ни” ЕООД обстоятелства.
“Разкажи ни” ЕООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. “Разкажи ни” ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
“Разкажи ни” ЕООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма “Спиди” на адрес, посочен от Потребителя. “Разкажи ни” ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
“Разкажи ни” ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. “Разкажи ни” ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на “Разкажи ни” ЕООД е да възстанови в 14-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
“Разкажи ни” ЕООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от “Разкажи ни” ЕООД, Потребителят ще бъде информиран за това и “Разкажи ни” ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 14-дневен срок. Потребителят е длъжен незабавно да прегледа стоката в момента на доставката. При констатиране на липси и/или явни недостатъци (външни видими дефекти – повреди и други щети, липсата на някой от придружаващите доставката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи), Потребителят следва незабавно да информира по надлежен начин лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на “Разкажи ни” ЕООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на “Разкажи ни” ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. Пратки с метод на плащане наложен платеж се изпращат с куриерска фирма “Спиди”. Разписката, издадена от куриерската фирма е равносилна на касов бон. При изадена фактура разписката се прикрепя към фактурата. При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента. В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, “Разкажи ни” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.
1 EUR е равно на 1.95583 лева.

Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 30 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Право на отказ от закупена стока<

Съгласно чл.50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, с изключение на разходите за връщане на стоката. Срок за упражняване на право на отказ - 14 дни, считано от приемане на стоките от Потребителя. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките или доброто им функциониране. За упражняване право на отказ Купувачът (Потребителят) може да използва стандартния формуляр за отказ (изтеглете оттук) или да изпрати следните данни на имейл innfo@razkajini.bg: 1. Номер на поръчка, 2. Имена на клиент 3. Телефон за връзка 4. IBAN. 5. Титуляр на сметката. 6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане. Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача (Потребителя). Книгите, напуснали Логистичния център, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на “Разкажи ни” ЕООД. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, “Разкажи ни” ЕООД възстановява заплатената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП в срок от 14 дни от получаване на стоката.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/ https://kzp.bg/ Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:
• Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
• Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

Други

“Разкажи ни” ЕООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали он-лайн поръчка, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. “Разкажи ни” ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. “Разкажи ни” ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. “Разкажи ни” ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
Настоящите Общи условия влизат в сила от Промените ще влизат в сила от момента на публикуването им. Сключени договори се изпълняват в съответствие с условията, действащи в момента на сключването им.

Отговорност

“Разкажи ни” ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. “Разкажи ни” ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
“Разкажи ни” ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
“Разкажи ни” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнесени, в зависимост от казуса, пред Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни или пред компетентните български съдилища.